ԽԱՉՔԱՐ

Ի՞ՆՉ Է ԽԱՉՔԱՐԸ

ԽԱՉԻ  ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆ  ՈՒ ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՎԱՂՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ԱՌԱՋԻՆ ԽԱՉՔԱՐԵՐԸ

* ԽԱՉՔԱՐԱՅԻՆ ՀՈՐԻՆՎԱԾՔԻ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

12-14-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ԽԱՉՔԱՐԵՐԸ

*  15-17-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ԽԱՉՔԱՐԵՐԸ

ՋՈՒՂԱՅԻ ԽԱՉՔԱՐԵՐԸ

*  ԽԱՉՔԱՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

 * ԽԱՉՔԱՐ ԿԱՆԳՆԵՑՆԵԼՈՒ ԱՌԻԹԸ, ՆՊԱՏԱԿԸ, ԽԱՉՔԱՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ

*  ԽԱՉՔԱՐԱՅԻՆ ՀՈՐԻՆՎԱԾՔԻ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ.

                Ա. Խաչը, խորանը, լուսային նշանները:

                Բ. Քիվը:Խաչատակի զարդերը, աստիճանները, եռանկյունին, վարդյակն ու արմավազարդը:

                Գ. Թռչունները: Աշխարհիկ պատկերաքանդակը: Արձանագրությունը: Ելնդավոր գիծը և անվերջության պատրանքը: 

* ԽԱՉՔԱՐԱՅԻՆ ՀՈՐԻՆՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

*  ԽԱՉՔԱՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ

*ԽԱՉՔԱՐԸ ԵՎ ՏԱՃԱՐԸ

*ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԽԱՉՔԱՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ

* ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԽԱՉՔԱՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ (ՄԱՍ 2)

* ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԽԱՉՔԱՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ (ՄԱՍ 3)

* ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԽԱՉՔԱՐԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ (ՄԱՍ 4)