ԵՐԳ ԱՐԵՒԱԳԱԼԻՆ


Յարեւելից մինչ ի մուտս, ի հիւսիսոյ

եւ ի հարաւոյ, ամենայն ազգք եւ

ազինք, յօրհնութիւն նոր օրհնեցէք

զարարիչն արարածոց, որ ծագեաց

զլոյս արեգականն այսօր յաշխարհս:

Եկեղեցի՛ք արդարոց, փառաբանիչք

Ամենասուրբ Երրորդութեան,

յառաւօտս լուսոյ` զառաւօտ խա-

ղաղութեան Քրիստոս գովեցէք ընդ

Հօր եւ Հոգւոյն, որ ծագեաց զլոյս

գիտութեանն իւրոյ  ի մեզ:

Թարգմանություն

Արևելքից մինչև արևմուտք, հյուսիսից և

հարավից, բոլոր ազգեր և ցեղեր, նոր

օրհնությամբ օրհնեցե՛ք արարածների

Արարչին, որ այսօր աշխարհի վրա

արեգակի լույսը ծագեց:

Արդարների եկեղեցինե՛ր, ամենասուրբ

Երրորդությանը փառաբանողնե՛ր,

լուսածագ այս առավոտին Հոր եւ Հոգու

հետ խաղաղության առավոտ Քրիստոսին

գովեցե՛ք, որ Իր իմաստության լույսը

ծագեց մեր վրա: