ԵՐԳ ԱՐԵՒԱԳԱԼԻՆ


Յարեւելից մինչ ի մուտս, ի հիւսիսոյ

եւ ի հարաւոյ, ամենայն ազգք եւ

ազինք, յօրհնութիւն նոր օրհնեցէք

զարարիչն արարածոց, որ ծագեաց

զլոյս արեգականն այսօր յաշխարհս:

Եկեղեցի՛ք արդարոց, փառաբանիչք

Ամենասուրբ Երրորդութեան,

յառաւօտս լուսոյ` զառաւօտ խա-

ղաղութեան Քրիստոս գովեցէք ընդ

Հօր եւ Հոգւոյն, որ ծագեաց զլոյս

գիտութեանն իւրոյ  ի մեզ:

Թարգմանություն

Արևելքից մինչև արևմուտք, հյուսիսից և

հարավից, բոլոր ազգեր և ցեղեր, նոր

օրհնությամբ օրհնեցե՛ք արարածների

Արարչին, որ այսօր աշխարհի վրա

արեգակի լույսը ծագեց:

Արդարների եկեղեցինե՛ր, ամենասուրբ

Երրորդությանը փառաբանողնե՛ր,

լուսածագ այս առավոտին Հոր եւ Հոգու

հետ խաղաղության առավոտ Քրիստոսին

գովեցե՛ք, որ Իր իմաստության լույսը

ծագեց մեր վրա:

ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s