ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ՇԱՐԱԿԱՆ


ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ՇԱՐԱԿԱՆ

Մեծահրաշ այս խորհուրդ աւանդութեամբ առ մեզ հասեալ.

Զոր հոգւոց  լուսատուն ի պաշտպանէն իւրմէ լըւեալ.

Եթէ տօն մեծ է այսօր իմոյ դասուն որ ի յերկինս:

Քանզի ի յելսըն վերին երկնաւորին որ ի յերկրէ,

Ըստ դասուց երկնայնոցըն տօնէին որախութեամբ.

Ի հրեշտակացն ըսկսեալ մինչ ի յաթոռսըն կատարեալ:

Իսկ չորրորդըն դասէ պաշտպան եղեալ լուսաւորչին,

Ի դասուն իւր փութացեալ ուրախութեամբ տօնակցութիւն.

Զոր հարցմամբ ի նմանէ տեղեկանայր մարմնով հրեշտակն:

Եւ քանզի մեծ այս խորհուրդ ի  փըրկութիւն բանաւորաց.

Հրեշտակաց և մարդկան աո հասարակ կատարեալ,

Երկոցունց սեռիցն ի միասին յարմարութիւն:

Եւ զի շարժեալ նախանձու երիցագոյն զաւակին,

Ի գիւտ մոլորեալ և կորուսեալ անառակին.

Հրամայէ հայրըն վերին ուրախանալ  ի միասին:

Վասն որոյ և մեք հանդիսացեալք ընդ նոսին,

Երգեսցուք օրհնութիւն հասարակաց Փըրկողին,

Որ եբարձ ըզխռովութիւն և հաստատեաց զխաղաղութիւն:

Թարգմանություն

Մեծահրաշ այս խորհուրդը, ավանդությամբ մեզ հասած,

Որ մեր հոգիների Լուսատուն իր պաշտպանից էր լսել,

Թե մեծ տոն է այսօր երկնքի մեջ իր դասում:

Երկրից եկող Երկնավորը, երբ վերացավ երկինքն ի վեր,

Երկնայինները դաս առ դաս տոն պատրաստեցին ուրախությամբ.

Սկսած հրեշտակներից մինչև վերին Աթոռները:

Իսկ չորրորդ դասակարգից, պաշտպան եղած Լուսավորչին,

Իր դասի մեջ շտապում էր տոնակցելու ուրախությամբ,

Որին հարցնելով տեղեկանում էր մարմնավոր հրեշտակը:

Քանզի մեծ է այս խորհուրդը, որ բանավորներիս՝ հրեշտակների և մարդկանց,

Փրկության համար կատարվեց. միասնաբար տոնում են,

Երկու տեսակի բանավոր էակներն առհասարակ:

Առակի ավագ որդուն, երբ նախանձով էր լցված

Մոլորված ու կորսված անառակի գտնվելու համար.

Վերին Հայրը հրամայում է միասնաբար ուրախանալ:

Ուստի մենք էլ նրանց հետ, մեծահանդես տոնելով,

Օրհնության երգեր երգենք բոլորի Փրկչին,

Որ վերացրեց խռովությունը և հաստատեց խաղաղությունը: