ԵՐԿԻՐԸ


Հիսուս Իր պատգամը քարոզել է որոշակի ժամանակ՝ հռոմեական տի­րապետության տարիներին և որոշա­կի վայրում՝ Պաղեստինում։ Անհրա­ժեշտ է մանրակրկիտ ուսումնասիրել Պաղեստինի և նրա շրջակա մարզերի բնապատկերը։

Այժմյան Պաղեստինի բնապատ­կերը ձևավորվել է հեռավոր անցյա­լում, երբ երկրի քարքարոտ սարա­հարթը քայքայվեց և ստեղծվեց մի եր­կար, խորը իջվածք՝ Հորդանանի դաշտավայրը։ Այս երկրաբանական փոփոխությունն առաջացրեց 480կմ երկարությամբ, 48կմ լայնությամբ մի դաշտավայր, որը 1000մ ցածր էր ծովի մակերևույթից։

Երկրի կեղևի այսպիսի շարժման հետևանքով առաջացան Պաղեստինի հինգ գլխավոր աշխարհագրական շրջանները։

Հարթավայրեր

Հերմոն լեռը, որն Իսրայելի հյուսիսային սահմանն էր

Հերմոն լեռը, որն Իսրայելի հյուսիսային սահմանն էր

Նեղ ծովեզրյա հողաշերտ, որը տա­րածվում է Թաբոր լեռան ստորոտից մինչև Եզդրելոնի կամ Հեզրայելի դաշ­տավայրը ներառյալ։

Բարձրավանդակներ

Բլրակներն ու հովիտները կազմում են հարթավայրերի և Հորդանանի դաշ­տավայրի միջև գտնվող տարածութ­յունը՝ բարձրավանդակները։ Լանջե­րը կարող են օգտագործվել գյու­ղատնտեսական նպատակներով։

Անապատ

Մեռյալ ծովից դեպի հարավ ձգվող անբերրի տափաստան։

Հորդանանի դաշտավայր

Վերը նկարագրված դաշտավայրն է, որտեղ գտնվում են Գալիլիայի և Մեռյալ ծովերը։ Վերջինս ջրի ոչ մի ելք չունի, և քանի որ երբեք հոսակորուստ չի ունեցել՝ բացի գոլորշացումից, այդ իսկ պատճառով, շատ աղի է։

Տիբերիա և Գալիլիայի ծով

                   Տիբերիա և Գալիլիայի ծով

Անդրհորդանանի լեռներ

Բարձրադիր սարահարթային տա­րածք, մասամբ՝ բերրի, մասամբ՝ լերկ։

ՇԱՐՈւՆԱԿԵԼԻ…

Աղբյուրը՝ Թիմ Դաուլլի “Աստվածաշնչի ուղեցույց”

Հայաստանի Աստվածաշնչային Ընկերություն

1999