ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ՇԱՐԱԿԱՆ


ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ՇԱՐԱԿԱՆ

Մեծահրաշ այս խորհուրդ աւանդութեամբ առ մեզ հասեալ.

Զոր հոգւոց  լուսատուն ի պաշտպանէն իւրմէ լըւեալ.

Եթէ տօն մեծ է այսօր իմոյ դասուն որ ի յերկինս:

Քանզի ի յելսըն վերին երկնաւորին որ ի յերկրէ,

Ըստ դասուց երկնայնոցըն տօնէին որախութեամբ.

Ի հրեշտակացն ըսկսեալ մինչ ի յաթոռսըն կատարեալ:

Իսկ չորրորդըն դասէ պաշտպան եղեալ լուսաւորչին,

Ի դասուն իւր փութացեալ ուրախութեամբ տօնակցութիւն.

Զոր հարցմամբ ի նմանէ տեղեկանայր մարմնով հրեշտակն:

Եւ քանզի մեծ այս խորհուրդ ի  փըրկութիւն բանաւորաց.

Հրեշտակաց և մարդկան աո հասարակ կատարեալ,

Երկոցունց սեռիցն ի միասին յարմարութիւն:

Եւ զի շարժեալ նախանձու երիցագոյն զաւակին,

Ի գիւտ մոլորեալ և կորուսեալ անառակին.

Հրամայէ հայրըն վերին ուրախանալ  ի միասին:

Վասն որոյ և մեք հանդիսացեալք ընդ նոսին,

Երգեսցուք օրհնութիւն հասարակաց Փըրկողին,

Որ եբարձ ըզխռովութիւն և հաստատեաց զխաղաղութիւն:

Թարգմանություն Continue reading

ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ՇԱՐԱԿԱՆ


ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ՇԱՐԱԿԱՆ

Օրհնութիւն

Համբարձաւ Տէրըն մեր յերկինս, ասելով աշակերտացն,

Նըստարուք ի քաղաքիդ Երուսաղէմ.

Մինչեւ զգենուցուք զզօրութիւն ի բարձանց:

Միաբանեալ սուրբ առաքեալքն միախորհ եւ միակրօն,

Միաբան նըստէին ի սուրբ վերնատանն,

Եւ ակն ունէին գալըստեան Սուրբ Հոգւոյն:

Յանկարծակի եհաս ի նմանութիւն լուսոյ փայլման,

Եւ եկեալ բնակեցաւ ի սուրբ առաքեալսն.

Մինչդեռ նըստէին ի սուրբ վերնատանն:

Թարգմանություն Continue reading